Chceme lepší vzduch? To nejrychlejší řešení je pěší a cyklistická doprava

29. 07. 2017

Připravili jsme pro vás překlad článku "Chceme lepší vzduch? To nejrychlejší řešení je pěší a cyklistická doprava", který pojednává o přínosech pěší a cyklistická doprava pro životní prostředí. Článek byl zveřejněn na odkaze společnosti SUSTRANS a autorem článku je Dr. Andy Cope.

Kvalita ovzduší je jedním z největších problémů, se kterými se současní představitelé Velké Británie musí potýkat. Média dnes již poměrně zeširoka informují o tom, že v Británii až 40 000 úmrtí ročně souvisí se špatnou kvalitou ovzduší. Tato skutečnost by měla být hlavním katalyzátorem změn.

Sustrans se snaží zjistit a dokázat, jak může pěší a cyklistická doprava přispět k lepší kvalitě našeho ovzduší.

Chceme vytvořit něco, co může pomoci při tvorbě politiky, něco, co poskytne důkazy o přínosech cyklistické a pěší dopravy pro životní prostředí.

Dobře víme, že silniční doprava je zodpovědná za 80 % emisí oxidu dusíku i to, že zákonem stanovené limity jsou porušovány.

Současné politické pokusy zareagovat na problémy s kvalitou ovzduší zdaleka neodpovídají potřebám.

V mnoha bodech nedostatečný je především návrh Plánu na řešení problémů s oxidem dusičitým ve VB:

 • NO2 je pouze jednou částí celého problému – stejně tak je třeba řešit emise pevných částic, které např. v Londýně vznikají kvůli opotřebení pneumatik a brzd až ze 45 %. Z toho vyplývá, že i kdybychom zavedli plně elektrická vozidla, stále nám bude vznikat škodlivé množství jemného prachu.
 • Zodpovědnost za řešení těchto problémů je kladena na místní samosprávu, ale její pravomoci jsou omezené.
 • Centrální investice zaměřené na zvyšování kvality ovzduší jsou nedostatečné.
 • Návrh plánu až příliš spoléhá na technologická řešení a opomíjí nedostatek důkazů o tom, že by tato řešení přinesla žádoucí změny.

Řešením jsou pěší a cyklistická doprava

S využitím finančních prostředků společnosti Transport Scotland společně s konzultační firmou Eunomia pracujeme na modelu, který odpoví na otázku: „Jaký je potenciální přínos pěší a cyklistické dopravy pro kvalitu ovzduší?“

Model se pokouší vyjádřit tento přínos z ekonomického hlediska. Rozlišujeme dvě oblasti vlivu:

 1. Snížení počtu jízd autem – čistý zisk (£/rok):
 • nahrazené jízdy autem (km/rok)
 • množství nevyprodukovaných emisí (g/km)
 • náhrady škod (£/t)
 1. Vystavení uživatele pěší a cyklistické dopravy znečištěnému ovzduší – čistý zisk (£/rok):
 • vdechovaná dávka pro aktivní cestující (ug/m3)
 • nastavit vdechovanou dávku tak, aby odpovídala průměrné době trvání cesty (ug/m3)
 • údaje o vlivu na zdraví a relativní riziko související se znečištěním
 • snížená úmrtnost/hospitalizace (případy)
 • hodnota přínosů pro zdraví (£/případ)

Předběžné testování modelu probíhá s využitím případových studií ve schématech Connect2. Hodnoty kvality ovzduší v souvislosti s těmito schématy značně kolísají – od téměř nulové hodnoty až k 60 000 liber ročně.

Je zajímavé, že každý případ se týká jen krátkého koridoru v městské oblasti. Míra změny dopravy a míra vystavení uživatelů znečištění ovzduší z dopravy se značně liší a oblasti, z nichž uživatelé pocházejí, jsou obvykle jen výseče měst.

Když začneme benefity z jednotrasových schémat, které jsou sice lokálně velké, ale prospívají jen části města, rozšiřovat na komplexní městské silniční sítě, začínáme pozorovat, že některé velmi významné hodnoty rostou.

 Na modelu je nejvíc vzrušující ta skutečnost, že nám umožňuje používat scénáře „co kdyby“:

 • Co kdybychom mohli zvýšit počet uživatelů trasy?
 • Co kdybychom mohli zvýšit rozsah změn v použití určitého způsobu dopravy?
 • Co kdybychom se mohli zaměřit na změnu způsobu dopravy mezi dojíždějícími osobami?
 • Co kdybychom mohli naplánovat trasy, které by snižovaly možnost vystavení cyklistů a chodců znečištěnému ovzduší?

První údaje naznačují, že v případě některých z výše uvedených scénářů bychom mohli hovořit o přínosech, které jdou až do milionů liber ročně pro mnoho britských měst, což z cyklistické a pěší dopravy dělá opatření, jehož dopady na kvalitu ovzduší jsou skutečně velmi rychlé.

O této práci budeme nadále informovat někdy během letošního léta – hlídejte si  stránku SUSTRANS!

Aktuality