MZP informuje o zpravodaji, dotacích a prosí o zpětnou vazbu

28. 07. 2017

Chceme vás informovat o novém Zpravodaji MŽP - http://mzp.cz/cz/news_170726_zpravodaj a o aktuálně vyhlášených dotačních titulech MŽP určených pro obce:

 • Výzva č. 9/2017 si klade za cíl snížení emisní a hlukové zátěže z dopravy v obcích v návaznosti na nově vydané programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Předmětem podpory je zpracování studií proveditelnosti nízkoemisních zón, studií proveditelnosti regulačních řádů a také zpracování Plánů udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan). Závazná struktura všech tři typů dokumentů je součástí dokumentace k Výzvě. Na Výzvu je alokováno celkem 10 mil. Kč, na jeden projekt lze čerpat podporu v rozmezí 100 tis. až 1 mil. Kč. Příjem žádostí probíhá do 27. 9. 2017.
 • Výzva č. 7/2017 si klade za cíl snížení uhlíkové stopy a zvýšení odolnosti obcí vůči negativním dopadům změny klimatu, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do mezinárodní iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii (Covenant of Mayors for Climate & Energy). Tato iniciativa sdružuje obce, které se dobrovolně přihlašují ke snižování emisí CO2 (zejména prostřednictvím úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů) a zvyšování odolnosti vůči negativním dopadům změny klimatu (prostřednictvím vhodných adaptačních opatření). Předmětem dotační podpory je zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy & Climate Action Plan), tj. strategického dokumentu, který obsahuje analýzu současného stavu na území obce z hlediska emisí CO2 a zranitelností vůči negativním dopadům změny klimatu, a dále návrh konkrétních opatření na zlepšení této situace. Dotační titul tak obcím nabízí jedinečnou možnost analýzy situace na svém území, na jejímž základě pak lze kvalifikovaněji určovat investiční priority a vyhledávat vhodné dotační tituly na podporu konkrétních projektů. Na Výzvu (aktivita 5. 1. B – Pakt starostů a primátorů) je alokováno celkem 5 mil. Kč, na jeden projekt lze čerpat podporu v rozmezí 250 tis. až 1,5 mil. Kč. Příjem žádostí probíhá do 29. 9. 2017, podmínkou pro přijetí žádosti je, aby obec byla signatářem Paktu starostů. Členství v Paktu starostů je zdarma a není podmíněno žádnými sankcemi.

 

Dále MŽP prosí o zpětnou vazbu.
V druhé polovině roku 2017 plánuje MŽP vyhlášení další výzvy na podporu nákupu vozidel na alternativní pohon pro obce, kraje a jimi zřízené organizace.
Podstatnou informací je zejména fakt, že MŽP plánuje v této výzvě rozšířit spektrum potenciálních žadatelů a umožnit jim vedle dotace využít i další finanční nástroje pro pořízení vozidel na alternativní pohon. Modely financování jsou následující:
•  Dotace ve stávající výši k úhradě nákladů operativního leasingu

 • Jedná se pronájem nového vozu, pro který není nutné skládat akontaci.
 • Služba může zahrnovat i kompletní náklady na údržbu, servis, pneumatiky a pojištění. Po celou dobu pronájmu je většinou k dispozici i lokální profesionální podpora provozu vozidla.
 • Po ukončení leasingu zůstává vozidlo ve vlastnictví leasingové společnosti.
 • Umožněním využití operativního leasingu lze očekávat rychlejší tvorbu sekundárního trhu (ojeté vozy) a navazující zvýšený zájem u privátních zákazníků.

•  Dotace ve stávající výši k úhradě nákladů finančního leasingu

 • Služba je obdobná jako v případě operativního leasingu s tím rozdílem, že smlouva obsahuje předkupní právo.

•  Dotace ve stávající výši na pořízení vozidla

 • Žadatel by i nadále mohl využít pouze možnosti přímé dotace na pořízení vozidla s alternativním pohonem a zbývající částku uhradit z vlastních zdrojů.

•  Dotace ve stávající výši na pořízení vozidla doplněná o půjčku na vlastní zdroje žadatele

 • Státní fond životního prostředí ČR by žadateli vedle přímé dotace na pořízení vozidla s alternativním pohonem poskytl navíc zvýhodněnou půjčku na zbývající částku způsobilých výdajů.
 • Poskytnutí půjčky je upraveno ve Směrnici MŽP č. 8/2017

Základní zásady financování nákladů na leasing:
- Nutnou podmínkou uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory (dále jen „Smlouva“) je ověření příslušné leasingové smlouvy, zejména z hlediska:

 • Pravidel pro výběr leasingové společnosti
 • Ceny leasingu
 • Vlastnických vztahů k předmětu podpory

- Podpora představuje příspěvek na úhradu ceny za služby leasingové společnosti a má neinvestiční charakter.
- Podpora je proplácena do výše Smlouvy, maximálně za období 3 let.
- Proplácení podpory probíhá formou ex-post plateb.
- Příjemce podpory předkládá Fondu žádost o platbu 1 x ročně a dokládá je bankovními výpisy prokazujícími uhrazení nákladů leasingu.

V této souvislosti MŽP od obcí a krajů by rádo získalo zpětnou vazbu, která z výše uvedených variant by byla z jejich strany preferována nejvíce - prosíme o zaslání jejich stanoviska do 18. srpna 2017 na e-mailovou adresu pavla.vidanova@mzp.cz. Na tuto adresu je rovněž možné obracet se s dotazy ohledně výše uvedených dotačních titulů.

Aktuality