Podpora elektromobility v ČR a ve světě

12. 12. 2017

Automobilový průmysl stojí před výzvou, jakým pohonem nahradit spalovací motory. Experti Petr Novotný a Dalila El Oumali srovnali aktuální trendy podpory čisté mobility v zemích, kde je elektromobilita rozběhnutá nejvíce.

Otevřená cesta k čisté mobilitě
Přechod na elektrické motory v dopravě s sebou přináší sérii jasných výhod. S rozšířením elektromobility dojde ke zlepšení kvality ovzduší ve městech a ke snížení úrovně hluku z dopravy. S rozvojem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů poklesne množství emisí spojených s dopravou a zároveň dojde k omezení závislosti na dovozu ropy, protože elektrickou energii si dokážeme vyrobit sami. Elektromotor je jednodušším výrobkem než spalovací motor a dá se očekávat, že s nástupem masivní produkce elektromobilů klesne jejich cena pod současnou úroveň ceny automobilů se spalovacím motorem. Také nárok na pravidelný servis je u elektromobilů nižší.

Jde však o novou technologii, jež musí konkurovat koncepcím vozů se spalovacími motory, kterých se série vyrábí desítky let. Motivace podpořit čisté technologie proto vede mnohé země k nastavení programů na podporu elektromobility. Jejich cílem je snížit cenový rozdíl mezi konvenčním automobilem a elektromobilem, stimulovat poptávku po vozech s elektrickým pohonem, a tím urychlit pokles jejich ceny. Státy využívají pro podporu finanční nástroje v podobě daňového zvýhodnění nebo nefinanční mechanismy, jako je například možnost parkovat elektromobily ve městech zdarma.
V tomto článku se podrobněji podíváme na to, jak jsou nastavené podpory elektromobility v zemích, ve kterých počet registrovaných elektromobilů přesáhl hranici 100 tisíc kusů a patří tak k trhům, kde stát nejvíce motivuje spotřebitele k nákupu elektromobilů. Konkrétně se podíváme na podporu elektromobility v Norsku, Francii a USA.

Norsko – světový premiant v rozvoji elektromobility
Nejvíce úspěšnou zemí v podpoře elektromobility je bezesporu Norsko. Aktuálně přibližně 40 procent nově nakupovaných automobilů jsou čisté elektromobily nebo plug-in hybridy. Na přelomu let 2016 a 2017 dosáhl počet čistě elektrických vozidel registrovaných v Norsku 100 tisíc kusů a dále rychle narůstá. Norsko má ze všech zemí na světě nejvyšší počet elektromobilů v přepočtu na jednoho obyvatele.
Podpora elektromobility v Norsku má několik různých podob:

• Nákup elektromobilu je osvobozen od DPH, které patří k jedněm z nejvyšších v Evropě. Díky tomu v některých případech již tímto opatřením vyjde elektromobil levněji než obdobný automobil s konvenčním pohonem.
• Elektromobily nemusí platit mýtné na silnicích, mostech, tunelech ani na trajektech.
• Elektromobily mohou neomezeně používat pruh vyhrazený autobusům, ve městech mohou parkovat zdarma, včetně preferenčních parkovacích míst.
• Na mnoha místech Norska se můžou zdarma nabít na veřejných nabíjecích stanicích.

Současný program na podporu elektromobility byl v Norsku zaveden v roce 2013 a jeho cílem bylo dostat do roku 2017 na norské silnice 50 tisíc elektromobilů. Tohoto cíle bylo dosaženo s 1,5ročním předstihem již v polovině roku 2015, avšak Norsko se rozhodlo pokračovat v podpoře čisté mobility v nezměněné podobě minimálně do konce roku 2017.

V lehce změněné podobě poběží podpora elektromobility až do roku 2020. Nákup vozidla zůstane osvobozen od daní a některých místních poplatků. Přístup do přednostního pruhu určeného pro autobusy bude pro elektromobily omezen tam, kde dochází k dopravním zácpám, prioritní parkování bude v některých oblastech určeno pouze pro čisté elektromobily, nikoliv už pro plug-in hybridy. Osvobození od placení mýtného se již nebude týkat hlavních tahů a městských okruhů a také lodních převozů. Na těch ostatních bude úplné osvobození od mýtného trvat do konce roku 2017, následně bude až do roku 2020 sleva 50 % z ceny mýtného.
Nastavení podpory elektromobility se bude průběžně vyhodnocovat a také revidovat. Podpora se nyní více zaměří i na komerční sektor. Cílem je, aby od roku 2025 i všechny nové dodávky a autobusy měly nulové emise – tedy využívaly buď elektrický, nebo vodíkový pohon. Zaveden bude také princip „znečišťovatel platí“, kdy vedle podpory pro čisté automobily budou zavedené poplatky pro automobily s vysokými emisemi. Tím dojde částečně k doplnění prostředků do systému podpor, který je ve své nynější podobě velmi nákladný.

Francie – šest tisíc euro na elektromobil
Systém podpory čisté mobility byl ve Francii zaveden již v roce 2008. Její výše se každoročně reviduje, aby byly reflektovány rychle se měnící podmínky na trhu s elektromobily a plug-in hybridy.
V první polovině roku 2017 byl ve Francii překročen počet 100 tisíc registrovaných elektromobilů. Francie se tak dostala do skupiny zemí, jako je Čína, USA, Japonsko a Norsko, kterým se tuto hranici podařilo překonat již dříve. Jen za rok 2016 bylo ve Francii registrováno 21 758 nových elektromobilů.
Nejprodávanějším elektromobilem ve Francii je v roce 2017 (leden až červen) Renault ZOE s podílem 68 % (9 242 kusů) na všech prodaných elektromobilech, druhou příčku drží NISSAN Leaf s podílem 10 % (1 361 kusů). Tesla Model S je s 416 prodanými kusy a 3% podílem na prodaných elektromobilech na 5. místě.
Podpora na nákup čistého elektromobilu, jejíž výše je platná od začátku roku 2017, činí 6 000 € (cca 156 000 Kč) na jedno vozidlo a k tomu je možné získat podporu ve výši dalších 4 000 € (cca 104 000 Kč), pokud je k nákupu doložena likvidace dieselového automobilu s datem výroby před rokem 2006. Na nákup plug-in hybridu se vztahuje podpora ve výši 1 000 € a dodatečných 2 500 € za vyřazení starého dieselového automobilu.

Maximální podpora ve výši 6 000 € je určená pro vozy s emisemi do 20 g CO2/km, což dokáží splnit jen čisté elektromobily. Podpora pro plug-in hybridy je určená vozidlům s emisemi do 60 g CO2/km. Finanční podpora nesmí přesáhnout 27 % z kupní ceny elektromobilu.
Vedle podpory na nákup ekologicky šetrných vozidel funguje ve Francii i systém malusů, který znevýhodňuje nákup nového automobilu s vysokými emisemi. Výše malusu se odvíjí od toho, jaké má nový automobil deklarované emise oxidu uhličitého na kilometr. Automobily s emisemi do 126 g CO2/km neplatí žádný malus a dále je výše malusu odstupňovaná a určená pro každou hodnotu emisí v rozmezí 127 g CO2/100 km (malus 50 €) až po emise 191 g CO2/100 km a výše, pro který je určený maximální malus ve výši 10 000 €. Malusem je zatížen i prodej ojetých automobilů s emisemi nad 200 g CO2/km, kdy kupující platí 2 € za každý gram nad tuto hranici a 4 € za každý gram nad hranici 250 g CO2/100 km.

USA – daňové kredity pro vozy s bateriemi
Ve Spojených státech byla podpora nákupu elektromobilů zavedena v roce 2009. Tato podpora má formu daňových kreditů, které podle typu vozidla dosahují výše od 2 500 dolarů do 7 500 dolarů (cca 54 000 až 163 000 Kč). Daňový kredit není přímo vyplácená dotace, ale žadateli je částka odečtena z výsledné daňové povinnosti daně z příjmu. Základní výše podpory je 2 500 dolarů, která je navýšena o 417 dolarů, pokud automobil disponuje pohonnou baterií o kapacitě alespoň 5 kWh. Za každou následnou kWh nad kapacitu 5 kWh se potom podpora navyšuje o 417 dolarů, přičemž celkový bonus za baterii a její kapacitu nepřesáhne 5 000 dolarů. Celková podpora tedy dosahuje maximální částky 7 500 dolarů.
V momentě, kdy bude na území USA prodaných 200 000 kusů elektromobilů konkrétního výrobce elektromobilů, které získaly tuto podporu, bude státní podpora pro vozy daného výrobce ukončena. Do tohoto počtu se zahrnují všechny vozy daného výrobce s nárokem na podporu prodané po 31. 12. 2009. K ukončení nedojde naráz – ústup od podpory bude rozložen do období jednoho roku. Po dosažení hranice 200 000 prodaných elektrických vozů s nárokem na daňový bonus bude po dobu následujících dvou čtvrtletí navazujících na to, kdy k překročení této hranice došlo, podpora vyplácená v 50 % původní výše. Po dobu dalších dvou čtvrtletí bude podpora činit 25 % z původní výše. Následně podpora končí úplně. V USA se dá očekávat, že prvním výrobcem, který dosáhne této hranice, bude společnost TESLA Motors.
Popsaný daňový kredit je platný pro celé USA. Na úrovni jednotlivých států však mohou být poskytované dodatečné podpory ať už finančního, či nefinančního charakteru. Může se jednat o dodatečné daňové kredity, slevy na užívání dopravní infrastruktury, odpuštění registračních poplatků, zvýhodněné půjčky na nákup elektromobilů, zvýhodněné ceny nabíjení či možnost využívat přednostní jízdní pruhy.

Jak je na tom Česká republika?
Jako první se v České republice dočkali podpory na nákup elektromobilů podnikatelé. Z evropských peněz Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bylo vyčleněno přibližně 250 milionů korun na pořízení elektromobilů a nabíjecí infrastruktury. Dotace na elektromobil se pohybuje v rozmezí 24 % až 33 % z pořizovacích nákladů elektromobilu, ale na nabíjecí stanice je možné získat až 80% dotaci. Míra dotace se odvíjí od podoby záměru a velikosti žadatele.


Díky tomuto programu bylo již zažádáno o dotace na několik stovek nových elektromobilů a nabíjecích stanic. Ministerstvo průmyslu a obchodu hodlá vyčlenit pro tuto oblast další prostředky tak, aby podnikatelé měli stabilní schéma podpory elektromobility i do budoucích let programového období. V porovnání s výší podpory na nákup jednoho elektromobilu například s Francií nebo USA nevychází Česká republika vůbec špatně. Rozdíl je hlavně v tom, že v České republice jsou tyto dotace určené zatím pouze jen pro podnikatelské subjekty.
Největší skupinou potenciálních žadatelů o dotaci na elektromobil jsou však fyzické osoby, které na vhodné schéma podpory zatím čekají. První vlaštovkou rozšíření podpor pro nákup elektromobilů je návrh vlády na osvobození elektromobilů od dálničních poplatků a poplatků za registraci vozidla. Dále se uvažuje o tom, že elektromobily budou moci využívat silniční pruhy vyhrazené pro autobusy či budou mít zvýhodněné parkování v centrech měst. Zkušenosti z Norska ukazují, že právě soubor finančních a nefinančních motivací je to, co přiměje spotřebitele k nákupu elektromobilu. Doufejme, že i my se brzy dočkáme podpory rozvoje elektromobility srovnatelné s tou norskou.
Zdroj: http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/146/zadne-dane-nebo-mytne-podpora-elektromobility-u-nas-a-ve-svete/.


Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Aktuality