Starostové rozhodují o podobě našich měst - budeme v nich chtít žít?

22. 06. 2017

Je pro člověka něco důležitějšího než zdraví a životní pohoda? Jak moc jsme spokojení a jak dlouho budeme žít? Jak zdravé jsou naše děti?

Díky čemu jsme tedy zdraví a šťastní?

Odpověď na tuto otázku je velmi osobní, není však pochyb o tom, že významnou roli hraje prostředí, v němž žijeme, a způsob, jakým se po světě pohybujeme. Být fyzicky aktivní při řešení každodenních záležitostí. Dýchat čerstvý vzduch. To jsou jen dva faktory, které nám  - i příštím generacím – pomohou žít déle a zdravěji.

A co přispívá k naší životní pohodě?

Právě o tom pojednává článek autorkyJoanny Claytonové, z 8. 6. 2017. Připravili jsme pro vás ppřeklad tohoto článku.

Atraktivnější ulice, které zvyšují dostupnost ve městě a slouží člověku. Pozitivní sociální interakce. Zeleň, parky a rekreační zóny, stromy a příroda vůbec. Být součástí takové čtvrti, kde jsou školy, byty, kde můžeme pracovat, kde nechybí občanská vybavenost, a to vše v takových vzdálenostech, které zvládnou cyklisté a chodci. To vše přispívá k lepší „obyvatelnosti“ našich měst a obcí.

Politici na celém světě se začínají zamýšlet nad tím, jak města udělat obyvatelnějšími. V Anglii k tomu potřebujeme silnější politické vedení a víc finančních prostředků, ačkoliv k určitému pokroku již došlo díky nedávno zveřejněné Investiční strategii pro cyklistickou a pěší dopravu, jejíž cíle jsou mj. do roku 2025 zdvojnásobit podíl cyklodopravy a zvrátit pokles podílu pěší dopravy. Je zřejmé, že současné vlády si uvědomují významný přínos takových cílů pro jednotlivce, firmy a společnost jako celek.

Dobrá zpráva je, že také zákonodárná moc se odklání od centrálních vlád a přesunuje se na regionální a místní správu a politiky, kteří jsou přímo zodpovědní zdejšímu obyvatelstvu. Decentralizace přiblížila rozhodovací procesy k našim domovům.

Londýn ukazuje cestu

Svědky tohoto přístupu můžeme být například v Londýně, kde od roku 2000 platí přímá volba starosty a od roku 2016 je na tomto postu Sadiq Khan. Jeho nová vize pro Londýn i nedávné politické prohlášení jasně dokazují ambice udělat z Londýna město příjemnější pro život, se zdravými ulicemi a veřejným prostorem, s čistým vzduchem a více možnostmi pro uživatele pěší, cyklistické a veřejné dopravy. Zavázal se také k tomu, že se z Londýna stane národní město parků, které chrání veškerou zeleň, vytváří koridory pro přirozenou faunu a flóru a podporuje rozsáhlou výsadbu stromů.  Pro Londýn je to obrovská příležitost, jež reflektuje statutární povinnost starosty (podle zákona o úřadech města Londýna z roku 1999) podporovat opatření posilující zdraví obyvatel Velkého Londýna a zároveň bojovat proti jakékoliv nerovnoprávnosti v oblasti zdraví.

Zákonnou povinností starosty je zajistit přípravu „strategie územního rozvoje“ – Plánu města Londýna, tedy zastřešujícího politického rámce pro strategické plánování budoucího rozvoje města. Dále musí předložit Dopravní strategii starosty města (Mayoral Transport Strategy (MTS) s vizí pro dopravu v Londýně. Může zakládat sdružení pro rozvoj, např. Old Oak a Park Royal Development Corporation, která nesou zodpovědnost za několikamiliardovou regeneraci městské části Old Oak Common v Západním Londýně (související s vysokorychlostní železnicí HS2 a železniční tratí Crossrail).

Tyto povinnosti a pravomoci starosty v oblasti územního plánování a dopravní politiky jsou důležité především proto, že jde o složky zásadní pro zajištění obyvatelnosti a životaschopnosti města.

Podle zákona musí být plánovací opatření v souladu s odpovídající politikou plánování ve statutárním „plánu rozvoje“, pokud tomu nebrání věcné okolnosti. V hlavním městě to zahrnuje i Plán města Londýna; další místní plány musí být ve všeobecné shodě s jeho strategiemi a opatřeními a společně vytvářet „kaskádní“ efekt na celém území města.

Cílem starosty je ukotvit svou novou vizi do plánovacích a dopravních strategií hned od samého počátku. Nejvyšší správní orgán GLA již zahájil práce na novém Plánu Londýna, návrh bude pravděpodobně zveřejněn letos na podzim. Také nového MTS se Londýn dočká v tomto roce.

Od 4. května 2017 máme přímo volené starosty v šesti regionech na území Anglie: Velký Manchester, Cambridgeshire a Peterborough, městský region Liverpool, Tees Valley, West Midlands a Západní Anglie. Decentralizace pokračuje i v Cornwallu, i když bez přímé volby starosty.

Pravomoci, povinnosti a rozpočet se přesunuly od ústřední vlády k politikům, kteří jsou přímo odpovědní v místě své činnosti. Každý z přímo zvolených starostů zodpovídá za vypracování místního plánu pro dopravu ve své oblasti, včetně toho, jak se bude řešit znečištění ovzduší.

Někteří z nich budou mít podobně jako londýnský starosta odpovědnost za přípravu strategie územního rozvoje, která nastaví vizi pro rozvoj celého území, jež zastupují.

Podstatné je, aby místní plány, které vytvoří jednotlivé správní orgány, byly v souladu s těmito strategickými plány. Dále jim byla přidělena pravomoc za určitých okolností zakládat sdružení pro rozvoj, která běžně zakládá starosta, s pravomocemi na nákup půdy a rozvoj území s cílem zajistit regeneraci území a hospodářský rozvoj.

Co bychom tedy měli žádat od svých přímo zvolených starostů? Jak by měli využít své nové pravomoci?

 

1. Můžeme požadovat, aby naše ulice, čtvrti i veřejný prostor byly atraktivní, s dobrou infrastrukturou, bezpečné a dostupné pro každého.

2. Můžeme dát jasně najevo, že naše zelené plochy a příroda obecně jsou nesmírně cenná aktiva a měli bychom je chránit.

3. Můžeme požadovat implementaci akčního plánu pro čisté ovzduší.

4. Můžeme požadovat, aby starostové podpořili nový zákon o čistotě ovzduší a zajistili tak společný postup v otázkách znečištění ovzduší na celém území státu.

5. A stejně jako v Londýně můžeme požadovat, aby města upřednostnila pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu před osobní automobilovou.

6. Můžeme požadovat opatření na zvýšení kvality systémů veřejné dopravy, které jsou naším spojením s lidmi a místy a v případě provázání s cyklistickou a pěší dopravou budují příležitost k fyzické aktivitě.

7. A mezi naše požadavky by měla patřit i možnost žít v místech nebo v blízkosti míst, která nabízejí smíšené služby (zaměstnání, školy a další služby), díky kterým budou naše čtvrti skutečně žít.

Tímto způsobem můžeme přispět k formování našich měst a obcí a snažit se, aby život v nich byl co nejpříjemnější. Takto můžeme skutečně změnit náš dlouhodobý zdravotní stav a pohodu.

A právě tato raná fáze je ideální pro to, abychom ovlivnili postoj a přístup starostů k těmto záležitostem.

Využijme tedy příležitosti a požadujme od svých starostů takové kroky, na jejichž konci budou města, ve kterých chceme opravdu bydlet a žít.

Zde naleznete informace o tom, co může komunita udělat pro změny v ulicích

http://www.sustrans.org.uk/blog/mayors-have-power-deliver-cities-we-want-live?utm_source=Sustrans&utm_medium=email&utm_campaign=8377084_The%20Network%20June%202017&utm_content=JO%20Clayton%20header&dm_i=6EB,4ZJSS,MOUJV,IZIMV,1

Aktuality