značka Město s dobrou adresou a bezpečnost

18. 06. 2017

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020“ je samostatný materiál Ministerstva dopravy, který vytyčuje cíle, základní principy a návrhy konkrétních opatření směřujících k zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích v České republice. Hlavním cílem je snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí a současně oproti roku 2009 snížit o 40 % počet těžce zraněných osob.

Zkušenosti z minula ukázaly na potřebu cíleného oslovení širokého spektra subjektů a vymezení jasného prostoru pro jejich spolupráci. Strategie proto vytváří podmínky pro širší zapojení dalších resortů i všech ostatních subjektů, které mohou svou činností bezpečnost silničního provozu ovlivnit. Cestou k tomu je nalezení společných charakteristik zúčastněných subjektů, návazně na ně vymezení jejich zapojení do plnění úkolů daných strategií a adresná specifikace jejich činností v příslušném akčním programu.

V roce 2015, který byl čtvrtým rokem implementace NSBSP, opět nedošlo ke snížení počtu usmrcených. To znamená, že realizovaná opatření neměla dostatečnou účinnost na snížení nejzávažnějších, smrtelných následků nehod. Stanoveného snížení závažných následků nehod nebylo dosaženo.

Na základě podrobné a věcné analýzy příčin byla komplexně revidována dosavadní Národní strategie bezpečnosti silničního provozu a vypracován návrh potřebných opatření a postupů, který je předmětem nového aktualizovaného materiálu:

REVIZE A AKTUALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 – 2020 s platností od roku 2017

Vláda České republiky tuto aktualizovanou verzi schválila usnesením č. 160 dne 27. 2. 2017.

Tento materiál nahrazuje dosavadní Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2011- 2020.

Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020 s platností od roku 2017

Informace o plnění, respektive vyhodnocení plnění Akčního programu NSBSP 2011-2020

Je to i výzva pro aktivity platformy značky Města s dobrou adresou. Proto i jedno z témat značky je i BEZPEČNOST. Více k danému tématu najdete zde.

Aktuality