Finanční zdroje EU pro městskou mobilitu

13. 12. 2017

Možnosti financování ze zdrojů EU jsou poměrně různorodé. Na tomto místě chceme přehledně uvést a vysvětlit všechny klíčové finanční zdroje EU pro oblast udržitelné mobility:

Under the EU Cohesion Policy:

 1. European Structural and Investment Funds
 2. JASPERS
 3. INTERREG
 4. URBACT III
 5. Innovative actions in sustainable urban development

Under the European Investment Bank:

 1. Loans and guarantees
 2. ELENA
 3. JESSICA
 4. European Energy Efficiency Fund

Others:

 1. LIFE
 2. Connecting Europe Facility funds
 3. Horizon 2020
 4. European Fund for Strategic Investments
 5. Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking for H2 mobility related projects (link is external)

Zdroj: http://www.eltis.org/resources/eu-funding

Další část článku je převzata z webu www.citeone.cz v plné délce.

DG MOVE poskytlo přehled hlavních zdrojů financování udržitelné městské mobility. Jak je patrné z výčtu, je doprava jedním z klíčových odvětví, v nichž veřejný sektor utrácí peníze.

1. Největším zdrojem financí pro investice do dopravy jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Jedná se o Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a kohezní fond (CF). Prostředky jsou přerozdělovány národními orgány skrze operační programy, které schválila Evropská komise. 24 členských států tak může v období 2014–2020 profitovat z těchto fondů a města přímo mohou utratit 5 %. Vlastní projekty lze přihlásit do výzev jednotlivých operačních programů. Velké aglomerace mohou profitovat z nového nástroje vícezdrojového financování ITI, které nabízí dostatek finančních prostředků na velké investice do dopravy. 15 kohezních zemí, mezi které patří jak Česká republika, tak i Slovensko, má možnost získat asistenci pro přípravu projektu z programu JASPERS: www.jaspers-europa-info.org/.

2. Fondy pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility, CEF)financují projekty na transevropské silniční síti TEN-T. Od roku 2014 některé výzvy podněcují investice v dopravních uzlech této sítě, tj. městech. V letech 2014–2015 bylo pro města alokováno 500 milionů eur. http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport.

3. Evropská investiční banka (EIB) poskytuje půjčky a záruky. Činí tak přímo pro projekty nad 25 milionů eur nebo skrze národní či regionální banky pro menší projekty. Více informací lze nalézt na: www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-transport-lending-policy. EIB také nabízí skrze svůj program ELENA granty na pokrytí nákladů s přípravou projektů s významnou energetickou úsporou / efektivitou a obnovitelné zdroje a pomáhá získat případné soukromé investory, viz www.eib.org/products/advising/elena/index.htm. EIB také spravuje program JESSICA, skrze který mohou členské státy investovat některé ESIF fondy do tzv. revolvingových fondů: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/special-support-instruments/jessica. A EIB také spravuje Evropský fond pro energetickou účinnost (EEEF), který kofinancuje projekty energetické efektivity, obnovitelných zdrojů a čisté městské mobility: www.eeef.eu/home.html.

4. Program INTERREG Europe 2014–2015 kofinancuje spolupráci veřejných orgánů z různých regionů Evropy na společných strategiích, včetně oblastí nízkouhlíkové ekonomiky a efektivity nakládání se zdroji. www.interreg4c.eu/interreg-europe.

5. Program URBACT III kofinancuje vytváření sítí měst, která rozvíjejí integrovaná řešení pro problémy městské správy. http://www.urbact.eu/open-calls-networks.

6. Inovační akce v oblasti iniciativ udržitelného rozvoje městských aglomerací budou zahájeny během několika měsíců a budou kofinancovat projekty městského rozvoje. http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/portal.

7. Program LIFE kofinancuje projekty, které zlepšují kvalitu ovzduší a snižují emise. http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm.

8. Program Horizon2020 financuje CIVITAS. CIVITAS nyní zahrnuje nejen demonstrační projekty vedené městy a podpůrné projekty, ale i projekty generující znalosti. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html.

9. Evropský fond pro strategické investice (EFSI) je nástrojem pro Junckerův investiční plán: www.eib.org/about/invest-eu/. Cílem investičního plánu je podpořit financování životaschopných investic v EU. Sestává z garance 21 miliard eur od EK a EIB. Města by měla seskupovat své projekty tak, aby byly atraktivnější z hlediska rozsahu a zapojit se do jednání s EIB a národními bankami pro nalezení podpory z EFSI. Je k dispozici poradenské centrum a v blízké budoucnosti budou vytvořena i regionální centra: www.eib.org/eiah/index.htm. Také existuje speciální poradenský servis pod názvem Fi-Compass: www.fi-compass.eu.

10. Projekty, které se zaměřují na elektromobilitu a vodíkový pohon mohou profitovat z kofinancování z Fondu elektrického a vodíkového pohonu. www.fch.europa.eu.


Štítky: Rozpočet (Role města, tag3), Finance (Mezioborového plánování, tag20)

Aktuality