Seznamte se s týmem, který získal ocenění za „Strategický plán pro přepravu zboží v regionu hlavního města Brusel“

21. 05. 2017

Marianne Thysová, Christophe De Voghel a Charlotte Debrouxová vyrazili na misi – chtějí z regionu belgického hlavního města Brusel udělat vzorový příklad pro udržitelnou a efektivní městskou nákladní dopravu. Proto byl tým Brussels Mobility Freight, který je partnerem sítě URBACT Freight TILS, víc než spokojen s březnovým vyhlášením bruselského regionu jako vítěze 5. ročníku Ceny za plánování udržitelné městské mobility. Iniciativa Evropské komise ocenila Brusel v rámci Evropského týdne mobility 2016 za odhodlání a závazek k dlouhodobým politickým strategiím v oblasti udržitelné nákladní dopravy a za jeho uvedení do praxe prostřednictvím „Strategického plánu pro přepravu zboží v regionu hlavního města Brusel“.

Rozhovor byl zveřejněn dne 20.4.2017: Zdroj Philip Stein - http://www.urbact.eu/meet-team-behind-award-winning-%E2%80%98strategic-plan-goods-traffic-brussels-capital-region%E2%80%99

S týmem Brussels Mobility Freight se podařilo udělat rozhovor a zjistit víc o jejich práci a snaze postavit nákladní dopravu do centra úsilí o udržitelnou městskou dopravu, a také o jeho budoucích perspektivách.

Co znamená zisk Ceny SUMP pro celý region a pro vás osobně?

Celý region má samozřejmě radost z toho, že vytrvalé úsilí o kvalitnější mobilitu v hlavním městě EU tímto způsobem ocenily i jiné členské státy, partnerská města a další subjekty. Jako zvlášť pozitivní vidíme ten fakt, že letos byla oceněna právě integrace nákladní dopravy, což je téma v diskuzích k městské mobilitě dost často opomíjené. Bruselský region a Brussels Mobility jsou hrdí na to, že společně s dalšími předními městy EU zaujímají pozici, která jim umožňuje zvyšovat informovanost o problematice udržitelné městské mobility a podnikat konkrétní kroky k jejímu rozvoji. Ocenění je pro nás zdrojem motivace k dalšímu pokroku, k hledání a zkoumání inovativních postupů a zavádění účinných a udržitelných řešení, v současnosti s dalšími partnerskými městy v projektu URBACT Freight TAILS.

Proč jste se rozhodli vypracovat „Strategický plán pro přepravu zboží“?

Téměř v každém pojednání, které se týká řízení mobility, se na nákladní dopravu nahlíží jako na „chudého příbuzného“. Přitom distribuce zboží a služeb představuje pro fungování městské aglomerace a kvalitu života jejích obyvatel totéž, jako je životodárná tekutina pro každé tělo. Nákladní doprava sice tvoří jen 10 % celkového objemu dopravy, ale podle odhadu je příčinou až 30 % negativních důsledků, které způsobuje právě doprava – především jde o znečištění ovzduší, hlučnost, dopravní zácpy a problémy s bezpečností. Tváří v tvář scénářům předpovídajícím exponenciální růst objemu nákladní dopravy (80% nárůst do roku 2050) a jejich strategickým protiopatřením v podobě cílů týkajících se kvality ovzduší, které stanovuje např. Bílá kniha EU pro dopravu (Mapa jednotného dopravního prostoru v Evropě, 2011), si uvědomujeme, že dozrál čas pro úpravu rámce pro plánování mobility v bruselském regionu a že musíme věnovat mnohem větší pozornost problematice městské nákladní dopravy. Brussels Mobility se vzhledem k nutnosti předvídat, integrovat a udržitelně plánovat položku distribuce nákladní dopravy uvnitř města rozhodl iniciovat proces spolupráce s dalšími zainteresovanými stranami a začít připravovat strategický dokument, který byl dnes úspěšně schválen Evropskou komisí.

Tým Brussels Mobility pro nákladní dopravu samozřejmě nebyl sám, kdo pracoval na strategických cílech v této oblasti?

Od samého začátku jsme si uvědomovali, že základní součástí celého procesu – počínaje formulováním naší politiky a konče realizací aktivit pro dosažení změn - musí být zapojení dalších partnerských stran. Spolupráci s daným sektorem i s ostatními partnery zahájila série konzultačních setkání s cílem pochopit vzorce nákladní dopravy ve městě a vyhodnotit, které potřeby a problémy je třeba řešit. Na čtyřech participačních workshopech partneři z veřejného i soukromého sektoru společně definovali naši vizi a prozkoumali konkrétní využitelné aktivity a opatření. Zástupci obou sektorů (dopravci, lodní dopravci, maloobchodníci, logistické firmy, služba veřejnosti, podnikatelé, asociace podnikatelů, výzkumné instituty, policie, obyvatelstvo) se shromáždili, aby se pokusili vytěžit maximum znalostí a zkušeností, aby diskutovali o průřezových návrzích a stanovili reálné priority. Hlavním partnerem jak v průběhu počáteční fáze, tak ve fázích následujících, byla regionální podnikatelská agentura impulse.brussels(link is external), která byla velmi nápomocná všem firmám při přípravě jejich vlastních řešení v oblasti chytré logistiky a podpořila i implementaci opatření.

Tyto přípravné práce v kombinaci s vyhodnocením současné situace a plodnou spoluprací se dvěma bruselskými univerzitami (Université Libre de Bruxelles a Vrije Universiteit Brussel) pomohly ustavit základní vizi a vytvořit akční plán.

Jaké aktivity tento plán nastartoval a co dalšího plánujete v nejbližší budoucnosti?

Plán definuje 36 aktivit, jejichž realizace probíhá a bude probíhat v letech 2014 až 2020. Tyto aktivity se týkají pěti prioritních témat: lepší organizace struktur distribuce zboží v městských oblastech; integrace problematiky distribuce v městských oblastech do územního plánování; vyšší efektivita dodávek zboží; sběr dat a podpora inovací; vypracování vhodného regionálního rámce. Realizace některých aktivit proběhla již v letech 2013 až 2016 ve spolupráci s množstvím partnerů z veřejné, soukromé i akademické sféry a na různých úrovních vlády. Přednost dostalo několik pilotních projektů, vhodných pro otestování navržených řešení přímo v praxi a vyhodnocení jejich celkového dopadu. Šlo například o podporu organizování konsolidačního centra, které provozuje společnost City Depot, organizování nočního zásobování dvou řetězců supermarketů v pěti různých lokalitách nebo prostorové i právní úpravy týkající se zásobování v ulici Avenue Louise.

V rámci Výboru pro regionální mobilitu bylo ustaveno fórum pro nákladní dopravu, které spojuje širokou škálu zainteresovaných subjektů ve společném úsilí o plánování udržitelné logistiky. Fórum se setkává dvakrát až třikrát do roka a poskytuje zpětnou vazbu a informace o rozhodovacích procesech a výsledcích hodnocení.

Pokud se chceme pohnout z místa, pak průběžné monitorování a evaluace jsou klíčové aktivity; na ně navazuje například vyhodnocování důsledků expandující logistiky, dopravní sčítání vyhodnocující vývoj toků nákladních vozidel s využitím dat shromážděných prostřednictvím systému dobíjení vozidel (těžká nákladní vozidla nad 3,5 t od dubna 2016), který je v současnosti v provozu napříč celou silniční sítí v našem regionu. Dalším úkolem je vytvořit program na podporu dobré praxe a ocenění dopravních společností, kterým se daří dělat dobré věci – např. omezit počet cest osobním autem, snižovat množství emisí, organizovat vzdělávací akce, zajišťovat dobré podmínky pro řidiče i dopravní předpisy.

Účast na projektu Freight TAILS nabízí další možnosti, jak rozšířit balíček konkrétních aktivit, např. vypracovat plán pro zásobování a dodávku služeb pro specifickou zónu v centru města, který je zaměřen na zásobování maloobchodu a neformální vzorce zásobování na ulici Avenue de Stalingrad – komerční čtvrti v blízkosti bruselského jižního nádraží, která je živoucí směsicí nejrůznějších kulturních identit.

Pomohla vám nějak účast na evropských projektech při vývoji řešení pro městskou nákladní dopravu, případně umožnila realizaci strategického plánu pro přepravu zboží?

Účast na projektech EU významně přispěla k prosazení problematiky městské nákladní dopravy na program agendy bruselského regionu a vytvoření strategie pro přepravu zboží. Projekt SUGAR, který realizoval INTERREG IVC, pomohl zvýšit povědomí správních orgánů a dalších zainteresovaných stran o nutnosti změnit současné distribuční vzorce a umožnit provedení cílené studie všech příkladů dobré praxe. Projekty jako LaMilo (last mile logistics / logistika pro poslední kilometr – INTERREG IVB) a Straightsol (7. rámcový program) poskytly impuls pro spolupráci s operačními partnery a pro testování alternativních možností zásobování – a následně formulování regionálního plánu a realizaci aktivit. URBACT III se snaží dostat ještě o krok dál a znovu pod vedením Cross River Partnership-Westminster City Council(link is external) spolupracuje s devíti silně motivovanými městy s cílem upevnit aspekt udržitelnosti a efektivity v našem přístupu k městské nákladní dopravě. I když se nákladní doprava stala skutečnou součástí regionální dopravní politiky, nemáme zatím moc prostoru, jak dojít k plné spokojenosti. Proto je tak důležité, aby Brussels Mobility využila všech dostupných nástrojů a udržela tempo změn a zajistila kontinuitu procesu.

„Cena SUMP představuje významné ocenění práce, které se Brussels Mobility společně s partnery věnuje. Je potvrzením toho, jak důležité je přistupovat k nákladní městské dopravě jako k nedílné součásti nového regionálního plánu pro mobilitu. Vypracování regionálního plánu pro mobilitu zahrnuje i proces Good Move, kterému se daří problematiku přepravy zboží jasně začlenit do rámce obecné mobility a jehož úkolem je takéaplikovat participativní metody, které byly jako pilotní aktivity s úspěchem realizovány v Strategickém plánu pro přepravu zboží.“  

Marianne Thysová, ředitelka divize strategií pro nákladní dopravu, Brussels Mobility

 

 

Aktuality