Aktuální přehled financování opatření v dopravě a mobilitě (IROP, OPD)

16. 05. 2017

A. Integrovaný regionální operační program - rychlý přehled:

 • SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
 • SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - aktivity: 1. Terminály (výstavby a modernizace přestupních terminálů); 2. Telematika (výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů); 3. Bezpečnost; 4. Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice; 5. Cyklodoprava.
 • SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - aktivity: územní plány, regulační plány, územní studie.

Specifický cíl 1.1 - Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

 • rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy, budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. třídy;
 • doplňkově výstavba protihlukových zdí a bariér, veřejného osvětlení v intravilánech obcí, senzory a aktivní prvky ITS, výsadba doplňující zeleně podlé silnic;
 • příjemci mohou být kraje nebo organizace zřizované a zakládané kraji
 • byla vyhlášena výzva „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy II“ s příjmem žádostí do 21. 12. 2018.

Specifický cíl 1.2 - Terminály:

 • plánované vyhlášení 76. výzvy „Výstavba a modernizace přestupních terminálů II“ v květnu 2017;
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, včetně rekonstrukce, modernizace a výstavby parkovacích systémů P+R, K+R nebo B+R jakožto integrální součásti terminálů;
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

Specifický cíl 1.2 - Telematika:

 • příjem žádostí v 22. výzvě „Telematika pro veřejnou dopravu“ byl ukončen v červnu 2016.

Specifický cíl 1.2 - Bezpečnost:

 • příjem žádostí v 18. výzvě „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ byl ukončen v dubnu 2016.

Specifický cíl 1.2 - Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice

 • příjem žádostí ve 20. výzvě „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ bude ukončen v červenci 2017.

Specifický cíl 1.2 - Cyklodoprava:

 • aktuálně vyhlášena výzva Cyklodoprava II, příjem žádostí do 7.9.2017;
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami;
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami;
 • úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
 

Specifický cíl 3.3

 • 1.Územní plány
 • 2.Regulační plány
 • 3.Územní studie - územní studie zaměřené na veřejnou technickou infrastruktury; územní studie zaměřené na veřejnou dopravní infrastrukturu; územní studie zaměřené na veřejná prostranství; územní studie zaměřené na řešení krajiny.
 • aktuálně je možné podat žádost pouze na územní studie (9. výzva IROP);
 • příjem žádostí prodloužen do 10.10.2017;
 • v ostatních aktivitách lze žádat pouze v rámci komunitně vedeného místního akčního rozvoje.

Integrované nástroje:

 • Integrované územní investice (ITI): pro aglomerace: pražská-středočeská; brněnská, ostravská, plzeňská, hradecko-pardubická, ústecko-chomutovská, olomoucká
 • Integrované plány rozvoje území (IPRÚ): pro území měst Mladá Boleslav, České Budějovice, Liberec-Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Jihlava, Zlín
 • Komunitně vedený místní akční rozvoj (CLLD): 180 místních akčních skupiny po téměř celém území ČR (s výjimkou území ITI a IPRÚ)

 

B. Operační program Doprava

 • Měst se týkají výzvy v rámci specifického cíle 1.4 (kontinuální výzva pro každou z aglomerací do konce roku 2017) – infrastruktura městské drážní dopravy a v rámci specifického cíle 2.3 (kolová výzva, termín pro předkládání projektů byl prodloužen z 6. 1 na 6. 2) – ITS ve městech

SC 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

 • Zaměření podpory - výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, tram-train, trolejbusy)
 • Oprávnění žadatelé - vlastníci/správci dotčené infrastruktury (města, městy zřizované organizace – např. dopravní podniky či správci městských komunikací)
 • Míra podpory - příspěvek EU 85 % ze způsobilých výdajů

SC 2.3 – Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu. Zaměření podpory (např.):

 • výstavba dopravních detektorů a kamerových systémů pro systémy ITS
 • výstavba světelného signalizačního zařízení s vazbou na liniové a plošné řízení silničního provozu
 • vybavení silniční sítě kooperativními systémy ITS
 • budování dopravních řídicích a informačních center s vazbou na NDIC
 • budování parkovacích informačních a navigačních systémů
 • zajištění informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase
 • Výzva č. 27 – ITS ve městech: krajská města + Kladno, Přerov, Prostějov, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Opava, Teplice, Chomutov, Most, Děčín, Jablonec nad Nisou a Mladá Boleslav.
 • Časová způsobilost: 1.1.2014 – 31.12.2019 - realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

SFDI - možnost financovat výstavbu a opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty:

 • Každý rok alokace 150 mil. Kč. Vzhledem k častým chybám v projektových dokumentacích tato částka není pravidelně dočerpána
 • V roce 2015 byly financovány projekty za 142 mil. Kč a v roce 2016 za 120 mil. Kč.
 • 04/2017 – výbor SFDI schválil žádosti ve výši 141 mil. Kč
 

Aktuality