Auta na dieselový pohon produkují ještě víc dusíkatých látek, než jsme předpokládali.

13. 05. 2017

Emise oxidů dusíku jsou u vozů třídy Euro 6 šestkrát vyšší než povolené normy. Osobní dieselové vozy překračují evropské limity pro oxid dusičitý na silnicích mnohem větší měrou, než zněly původní předpoklady – v roce 2016 měly emise dosahovat hladiny 575 mg NOx / km, ale německý vozový park s dieselovým pohonem ve skutečnosti produkoval průměrné emise 767 mg NOx / km. Tato zjištění se zakládají na nových výpočtech, které nechala provést Německá agentura na ochranu životního prostředí (UBA). V rámci tohoto přezkoumání byly poprvé zohledněny emise motorů při provozní teplotě, přičemž měření probíhalo za všech venkovních teplotních podmínek, které jsou v Německu typické. Vysoké emise NOx jsou problémem především v chladných dnech. Prezidentka UBA Maria Krautzbergerová k tomu říká: „Naše nové údaje reflektují mnohem realističtější, ale bohužel i nepříjemnější situaci v souvislosti se znečištěním oxidy dusíku z dieselových vozů v německých zemích. Víc než kdy dřív potřebujeme rychle ulevit stovkám a tisícům lidí v městských oblastech, kteří trpí kvůli nadměrnému působení dieselových zplodin.“ Oxid dusičitý dráždí dýchací cesty a dlouhodobě poškozuje funkci plic, což vede k chronickým kardiovaskulárním nemocem a předčasnému úmrtí. Zvlášť nebezpečné jsou pro citlivější skupiny osob, například děti.

Zdroj: https://www.umweltbundesamt.de/en/press/pressinformation/nitrogen-pollution-from-diesel-fuelled-cars-even

Další informace:

Aby se odhad vyprodukovaných emisí co nejvíc přiblížil realitě, při měření se neposuzovaly jen motory v provozní teplotě při venkovních teplotách vyšších než 20°C, ale i produkce emisí v každém ročním období a při každé venkovní teplotě typické pro Německo. Při teplotách nižších než jsou obvyklé teploty v laboratořích (20°C - 30°C) dochází k prudkému zvýšení produkce emisí dusíku. Největším znečišťovatel v těchto teplotních podmínkách jsou osobní auta s dieselovým pohonem Euro 5 s průměrnými emisemi 906 mg NOx/km (o 403 % vyšší hladina než je limit 180 mg NOx/km). Průměrné emise vozů Euro 4 jsou 674 mg NOx/km (170 % nad limit 250). V případě moderních, nově schválených dieselových vozů Euro 6, které nebyly podrobeny silničnímu testu RDE (Real Driving Emissions), jsou emise po schválení v průměru 507 mg NOx/km (534 % nad limit 80).

 Polovina všech kilometrů najetých v osobních autech připadá v německých zemích na teploty nižší než 10°C. Skutečnost, že čištění výfukových plynů od oxidů dusíku se v případě chladného počasí výrazně zhoršuje, vyšla najevo i se všemi podrobnostmi teprve během skandálu s dieselovými motory. UBA poté aktualizovala svou publikaci „Příručka emisních faktorů pro silniční dopravu“ (HBEFA) tak, aby znázorňovala systematický výpočet dopadů, které bude mít současný špatný stav. Výpočet zobrazuje, do jaké míry okolní teplota ovlivňuje emise NOx v případě motoru, který již dosáhl provozní teploty. Vliv okolní teploty byl dříve zkoumán jen u studených motorů.

Nové údaje nemají žádný vliv na současnou kvalitu ovzduší, ale umožňují nám vyvozovat závěry o dopadech protiopatření. Vzhledem k tomu, že tato základní čísla jsou podstatně vyšší, bude mít redukce emisí u nových osobních vozů Euro 6, které musí splňovat dodatečné emisní normy RDE, mnohem větší vliv na snižování nečistot v ovzduší, než předpokládaly původní výpočty analýz UBA. Předsedkyně UBA Maria Krautzbergerová říká: „Ve městech potřebujeme čistý vzduch. Je naprosto zřejmé, že automobilový průmysl musí převzít zodpovědnost a nabídnout takové řešení, se kterým mohou spotřebitelé žít.“

Doplňující informace:

Příručka emisních faktorů pro silniční dopravu (HBEFA) poprvé vyšla v roce 1995 a bývá pravidelně aktualizována s finanční podporou veřejné správy z Německa, Francie, Norska, Rakouska, Švédska a Švýcarska. Příručku HBEFA používají například německé spolkové země i města k určování emisí z dopravy.

Měření byla provedena na testovacím bloku i v reálném provozu. Výsledky určily hladinu emisí NOx u osobních aut s dieselovým pohonem. Pomocí počítačových modelů pak můžeme určit emise za jakýchkoliv jízdních podmínek. Aktualizovaná verze 3.3 HBEFA, která je k dispozici i pro širokou veřejnost, obsahuje mnohem víc měření emisí z vozidel než předchozí verze, konkrétně jde o 27 dieselových osobních aut Euro 5 a 25 osobních aut Euro 6, počínaje malými vozy až po SUV. Nové údaje se týkají emisí u osobních aut s dieselovým pohonem v německých zemích.

Aktuality