Patří sběrné komunikace do sběru?

24. 12. 2017

Plánování pro auta zabíjí život i byznys. Pokud jsme ochotni si tuto pravdu vůbec připustit, změníme i náhled na investice do dopravy. Zklidnění dopravy totiž přináší ekonomické i společenské benefity občanům i městu.

Článek byl převzat z webu www.citeone.cz v plné délce.

Plánování pro auta zabíjí život i byznys. Pokud jsme ochotni si tuto pravdu vůbec připustit, změníme i náhled na investice do dopravy. Zklidnění dopravy totiž přináší ekonomické i společenské benefity občanům i městu.

Plánování udržitelné dopravy je celospolečenským tématem posledních dvou let. Upouští se od řešení „průjezdného města“ stavbami pro auta a začíná se stále více hovořit o změně dopravního chování a uzpůsobení veřejného prostoru pro pohyb lidí. Sběrné komunikace (tj. de facto ulice sloužící pro průjezd velkého množství vozidel městem) se tak budou z městských „dálnic“ proměňovat zpět na ulice, kde se dá kvalitně žít. Tento názor sdílí všechna pokročilá evropská města, která své zásady formulovala v Brémské deklaraci. Tato deklarace byla prezentována na 3. výroční evropské konferenci o plánování udržitelné městské mobility, která se konala 12.–13. dubna 2016 v německých Brémách. Dokument zasazuje již zpracovanou metodiku plánování udržitelné mobility měst do reality evropských měst. Brémská deklarace zdůrazňuje několik zásadních prvků, jež se týkají jak obsahu, tak i správného postupu:

1. Když mluvíme o efektivitě v dopravě, musíme se nejprve podívat na efektivní využití uličního prostoru.

Ten je omezeným a vzácným zdrojem. Efektivní doprava zajišťuje přístupnost pro lidi i pro podnikatelské aktivity s minimem technické infrastruktury. Data o dopravních zácpách ukazují, že chůze a jízda na kole jsou z hlediska využívání prostoru velmi účinné. Města, v nichž se jezdí na kole, vykazují nízkou míru kongescí neboli zácp. Při plánování efektivního dopravního systému se už na začátku musíme seznámit s efektivnějšími způsoby využívání uličního prostoru.

2. Dávejme přednost lidem před vozidly.

Po desetiletí byl vývoj orientovaný na automobily, a tím si auta vymohla více veřejného prostoru, než jim náleží. Ulice, v nichž je život, před vozidly upřednostňují chůzi a jízdu na kole a pohyb lidí. Jenže pro bezmotorovou dopravu – zejména chůzi – často chybějí data. Abychom ale mohli podporovat bezmotorové druhy dopravy, musíme pochopit, co lidi k jejich využívání vede.

3. Reagujme na změny v dopravě, které vyvolává podnikatelská činnost.

Města jsou pro rozvoj podnikání klíčová. Obchod a služby jsou hlavní činnosti měst – vyžadují přepravu osob, zboží a informací. Zvyšující se podíl obchodování po internetu vytváří nové nároky na dodavatelské služby. Je třeba kombinovat dobré logistické koncepce, multimodální dopravu a řadu starých i nových způsobů dopravy vozidly bez emisí (včetně doručovacích služeb využívajících kola) až po inovace, jako jsou 3D tiskárny, s jejichž pomocí bychom se mohli vypořádat se současnými i budoucími problémy nákladní dopravy.

4. Plánujme současně město i jeho mobilitu.

Územní plánování a urbanismus mají na mobilitu velký vliv. Plány udržitelné mobility měst nemohou napravit chyby územního plánování orientovaného na auta, ale mohou posloužit jako základ pro budoucí vývoj. Nezbytným předpokladem pro rozvoj dopravy šetrné vůči životnímu prostředí je určitá hustota městské zástavby a orientace na potřeby udržitelných druhů dopravy. Budování obytných celků s nižším využíváním automobilů může hrát roli ve strategiích zajišťujících dostupné bydlení. Snižuje totiž náklady na parkovací infrastrukturu a eliminuje provozní náklady spojené s vlastnictvím automobilu. Musíme mobilitu lépe integrovat do územního plánování a urbanismu.

5. Uvažujme nejprve o jednoduchých řešeních a technologie používejme vhodným způsobem.

Technologie bychom měli používat jako nástroj k dosažení cílů, nikoli jako cíl sám o sobě. Chytrá města využívají technologie tak, aby sloužily potřebám občanů. Například auta na elektrický pohon mohou přispět k dosažení cílů v oblasti klimatu, avšak vůbec neřeší problémy s dopravními kongescemi a záborem veřejného prostoru. Musíme proto upřednostňovat využívání těch nejjednodušších, nejefektivnějších způsobů dopravy před těmi efektními. Někdy využívání „no-tech“ a „low-tech“ může být chytřejší než jakékoli high-tech.

6. Dávejme přednost sdílení před vlastnictvím.

Prostor měst trpí množstvím soukromých automobilů – jak těch projíždějících, tak i zaparkovaných. Veřejná doprava je jednou z forem sdílené dopravy, ale díky novým technologiím existují dnes i další formy: například spolujízda, carsharing a bikesharing, tedy sdílení vozidel a jízdních kol. To všechno může přispět ke zlepšení efektivity dopravy, ušetřit uliční prostor a snižovat dopravní emise. Sdílení automobilů pomáhá snížit počet automobilů v našich městech. Potenciál na evropské úrovni je obrovský, ale nevyužitý: z ulic evropských měst by mohlo zmizet 500 000 aut, přesto evropské strategie carsharing neobsahují. Princip přednosti sdílení před vlastnictvím je třeba lépe začlenit do místních, národních a evropských strategií.

7. Umožněme lidem podílet se na utváření jejich města.

Hlavním cílem plánů udržitelné mobility (SUMP) je vytvářet taková města, v nichž lidé chtějí žít, pracovat, vychovávat své děti i zestárnout. Abychom toho dosáhli, je nutné do plánovacích procesů zapojit co nejvíce skupin a jednotlivců a zahrnout i potřeby skupin, které budou málo zastoupeny. Díky novým online nástrojům a kreativním metodám může proces lépe zastupovat zájmy všech, být transparentnější a lépe propojit lidi s těmi, kdo mají rozhodovací pravomoci. Proces by měl probíhat věrohodně, nebudit falešná očekávání a stanovit realistické a dosažitelné cíle. Doprava je politicky citlivé téma, proto je potřeba cíle vysvětlovat a transparentním způsobem zapojit občany.

8. Buďme připraveni na budoucnost.

Mobilita ve městech musí stále reagovat na nové podněty. Probíhající digitalizace v sobě ale nese jak velké možnosti, tak i rizika. V současné době jsou vyvíjena autonomní vozidla, ale o potenciálních dopadech tohoto technického rozvoje na dopravní systémy ve městech mluví jen sdělovací prostředky; vedení měst a regionů o tématu ještě nezačala diskutovat. Pokud se však politici včas nezapojí, mohl by tento vývoj zmařit cíle celé řady plánů rozvoje udržitelné dopravy. Používání scénářů při plánování podporuje vznik strategií, které budou schopny se vypořádat s novými směry rozvoje a nastaví rámec pro jejich uplatnění. Města se musí zapojit do diskusí o nových technologiích a tom, jak tyto technologie města v budoucnosti ovlivní.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Aktuality