Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+

17. 12. 2019

Město Uherský Brod získalo dotaci z OP Zaměstnannost dotaci na zpracování Strategického rozvoje Uherského Brodu 2022+ v rámci prioritní osy OPZ: 4 Efektivní veřejná správa. Projekt byl zahájen 01. 11. 2019 a ukončen bude 30. 10. 2021. Celkové náklady: 7.089.784,50 Kč (před vysoutěžením)  ( 95 % dotace, spolufinancování 5 % tj. 354 489, 23 Kč).

Základní informace:

SRUB = Strategický Rozvoj Uherského Brodu

 • tvorba strategických dokumentů v organizaci,
 • zavedení metody kvality v organizaci
 • zavedení procesního řízení v organizaci
 • město navazuje na 10 segmentových strategií a chce vytvořit zastřešující strategii Program rozvoje města 2022+ a Plán udržitelné mobility (navazující na Generel dopravy)

KA 01 Řízení kvality - zavedení systému ISO/ IEC 27001 (ISMS)

Zavedení systému ISMS

 • nastavení procesů v oblasti bezpečnosti informací. skupina interních procesů, které si kladou za cíl kontinuální zlepšování systému ISMS. V rámci této aktivity bude zaveden systém ISO/ IEC 27001 včetně certifikace.

KA 02 Nastavení projektového řízení na MěÚ Uherský Brod

Podrobné zjištění stávajícího stavu projektového řízení v instituci

 • návrh nového efektivnějšího způsobu řízení projektu a
 • zavedení jednotného systému projektového řízení v instituci.
 • implementace vhodného nástroje pro projektové řízení v rámci městského úřadu a proškolení příslušných osob.

KA 03 Nastavení řízení rizik a kontroly v oblasti finančního řízení a kontroly

Podrobné zjištění stávajícího stavu řízení rizik v oblasti finančního řízení a kontroly v instituci:

 • Cílem bude porozumění rizikům, se kterými se na úřadě setkávají a jaký je jejich možný dopad.
 • Výstupem bude podklad pro vytvoření návazných kroků, tj. návrh nového způsobu řízení rizik v oblasti finančního řízení a kontroly a implementace a nastavení jednotného systému řízení rizik.

KA 04 Tvorba strategických dokumentů - Plán rozvoje města a Plán udržitelné dopravy

 • V rámci této aktivity dojde k vytvoření následujících dokumentů:
 • Program rozvoje města,
 • Plán udržitelné mobility.  2 420 000 Kč 39,25 % Metodika (v adekvátním rozsahu)

CÍLE PROJEKTU

 • Cílem projektu je zvýšit informační bezpečnost prostřednictvím zavedení a certifikace normy ISO/IEC 27001 a uplatňování požadavků ISMS ve všech procesech a operacích spojných s řízením dat.
 • Analýza současného stavu projektového řízení a vytvoření jednotné metodiky
 • Nastavení systému projektového řízení.
 • Analyzován současný stav v oblasti řízení rizik a vypracování metodiky
 • Nastavení systému řízení rizik v oblasti finančního řízení a kontroly.
 • Vytvoření strategických dokumentů, a to konkrétně Program rozvoje města a Plán udržitelné mobility

4 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTY

 • Klíčová aktivita 1 - Řízení kvality - zavedení systému ISO/ IEC 27001 (ISMS)
 • Klíčová aktivita 2 - Nastavení projektového řízení na MěÚ Uherský Brod
 • Klíčová aktivita 3 - Nastavení řízení rizik a kontroly v oblasti finančního řízení a kontroly
 • Klíčová aktivita 4 - Tvorba strategických dokumentů – Plán rozvoje města a Plán udržitelné doprav


Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Aktuality