Jak propojit výstupy českého výzkumu?

30. 09. 2019

Existuje celá řada výzkumných projektů, které byly podpořeny v poslední době jak z národních, tak i evropských programů. Jedním z nich je například program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Seznam podpořených projektů je uveden v příloze. Z dosavadní praxe ale je patrné, že následné výstupy jsou většinou dobře ukryté, případně jsou zveřejněny na stránkách zpracovatele, bez navazujícího kontextu.

Proto se spojily tři univerzity ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích, VŠE v Praze) se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu a s Ministerstvem dopravy, aby přišly s iniciativou, že výsledky a výstupy s vazbou na udržitelnou dopravu a mobilitu by měly zveřejňovány na neutrální nové webové stránce Akademie městské mobility.

Cílem je využít potenciál jednotlivých výzkumných a evropských projektů pro připravovanou vládní koncepci městské a aktivní mobility.

Inspirací se stal webový portál prezentující výstupy severského výzkumu (http://nordicroads.com) a také novinka z VTI/Švédského institutu dopravního výzkumu. Bylo by skvělé, kdyby se podařilo prolomit individuální přístup jednotlivých institucí a najít formu, jak sdílet výsledky a výsledky z našich projektů.

Zástupci univerzit, či výzkumných ústavů, jsou i touto  cestou zvané ke spolupráci. Anotaci svých projektů, které mají vazbu na udržitelnou mobilitu , mohou zaslat na tuto adresu jarda@dobramesta.cz (na jednatele spolku Partnerství pro městskou mobilitu Ing. Jaroslava Martinka). Zároveň mohou zaslat své kontaktní údaje přes webové rozhraní: https://www.cyklomesta.cz/strategicka-partnerstvi.

 

Pro inspiraci novinka ze VTI/Švédského institutu dopravního výzkumu: Cílem je posílit diverzitu a rovnost pohlaví v oblasti dopravy v Evropě.

Zveřejněno 29. 8. 2019

VTI/Švédský institut dopravního výzkumu je spoluúčastníkem ve výzkumném projektu TInnGO – Observatoř pro dopravní inovace a genderovou rovnoprávnost. Jde o první velký projekt EU svého druhu, tedy zaměřeného na sektor dopravy, rovnoprávnost pohlaví a diverzitu. Projektová manažerka VTI Lena Levinová oceňuje důraz na společenský rozměr projektu.

„Je to pravděpodobně úplně poprvé, kdy EU financuje tak rozsáhlý projekt z oblasti genderové rovnoprávnosti, zaměřený na každodenní dopravu,“ říká Lena Levinová.

Prvním úkolem je zjistit, do jaké míry jsou témata genderové rovnoprávnosti a diverzity integrovaná do současné dopravy. Potom se projekt primárně zaměří na zvyšování informovanosti tam, kde je to nutné, podporu rovnoprávnosti mezi muži a ženami a zvyšování rozmanitosti především v chytré mobilitě.

 „Chytrou mobilitu často spojujeme s automatizací a digitalizací, technologie však nejsou to, o co tady v první řadě jde, jde spíš o aktéry, kteří dopravní systém plánují, řídí a používají.“

„Být součástí evropského výzkumného projektu se sociálními aspekty je pro nás úspěchem a poctou,“ říká Levinová. Projekt není jen o genderové rovnoprávnosti, ale i o mezioborové rozmanitosti, nutí nás zohlednit i aspekty jako věk, funkční varianty a měnící se zdroje.

Je pravdou, že v analýzách genderové rovnoprávnosti se Švédsko řadí mezi přední státy, i tak jsou zde však nedostatky a mezery ve znalostech nebo v metodách a nástrojích dopravního plánování.

Spolu s univerzitou v Kodani provede VTI výzkum v sektoru dopravy na národní, regionální a místní úrovni. Jaké jsou vzorce dopravního chování a jaké způsoby dopravy lidé využívají? Jaké metody a nástroje mají k dispozici inženýři, případně co jim chybí?

Předmětem výzkumu budou dopravní komunikace určené pro rychlou jízdu na kole za účelem dojíždění, automatizované autobusy a tramvaje ve městech nebo adaptabilní řešení pro veřejnou dopravu v okrajových částech měst a na venkově. Výzkumníci povedou případové studie pro různá řešení v oblasti mobility, pro design vozidel i dopravních komunikací nebo pro služby a pomoc těm, kdo stále víc digitalizovaný systém sami nezvládnou.

Tohoto projektu EU se účastní 20 evropských partnerů, rozdělených do deseti geografických uzlů. Jejich úkolem je pracovat na tom, aby se genderová otázka stala běžnou záležitostí. Doba trvání projektu jsou tři roky, financován je Evropskou komisí prostřednictvím H2020, a to částkou 3,9 milionů eur. Hlavní koordinátorkou projektu je Andree Woodcocková z Univerzity Coventry ve Spojeném království.

http://nordicroads.com/goal-increase-diversity-gender-equality-within-transportation-europe/


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality