Kvalitní plánování - Dráždany a česká města

11. 09. 2019

Česká města řeší plány udržitelné městské mobility. Některé jej už mají, jiné jej právě zpracovávají. Aktuální stav najdete zde. Nechceme nyní hodnotit kvalitu, ale zaměřit se na budoucnost těchto plánů, zda půjdou např. cestou Drážďan, cestou plánování pro multimodalitu a měření výsledků.

Drážďany přijaly svůj první plán mobility (SUMP) pod názvem „Plán udržitelné městské mobility 2025plus“ v roce 2014. V současnosti je plán v evaluační fázi. Jak naznačují první výsledky, Drážďany dosáhly na většinu stanovených cílů, a některé z nich dokonce překročily.

Obecným cílem plánu je vytvořit „udržitelný městský a regionální dopravní systém a město s vysokou bezpečností dopravy, efektivní a lepší pro život“. V tomto úhlu pohledu panuje asi shoda i s českými města. Nemáme problém stanovit priority, stejné jako je mají Drážďany:

  1. udržitelná a ekologická doprava a mobilita pro veřejnost i ekonomiku.
  2. sociálně spravedlivá participace v mobilitě
  3. kvalitní a účinné integrované dopravní systémy, které pomohou omezit využívání přírodních zdrojů pro účely dopravy
  4. otevřené inkluzivní procesy plánování a rozhodování, do kterých je zapojena i veřejnost spolu s odborníky a různými zainteresovanými skupinami.

Ale problém možná máme s navazujícími kampaněmi. V Drážďanech je totiž klíčovým prvkem SUMP podpora multimodální dopravy, kterou město v komunikaci s veřejností nazývá „multimobilita“. Název vlajkové komunikační kampaně, vedené městem, zní „Multimobil. Pro vás. Pro Drážďany.“. Jednotlivé způsoby dopravy a jejich vzájemné propojení město řešilo v několika opatřeních:

  • S cílem posílit roli aktivní dopravy město přijalo vlastní koncepci pro cyklistickou dopravu a v současnosti připravuje podobnou koncepci pro dopravu pěší. Oba dokumenty jsou doplňkem k SUMP a připravují půdu pro vybudování sítě bezpečných a účelových stezek a zkvalitnění systému značení a nutného vybavení.
  • S cílem posílit veřejnou dopravu město plánuje zvýšit dopravní obslužnost a vybudovat tři nové tramvajové tratě.
  • Vědomý přístup město aplikuje při řešení nových služeb v oblasti mobility: aby nedošlo k nahrazení veřejné, cyklistické a pěší dopravy sdílenými auty, nejsou v Drážďanech povoleny volné systémy carsharing, pouze ty s parkovacími stanicemi.
  • Jako alternativa k nákladním autům a dodávkám funguje v Drážďanech nákladní tramvaj spolu s nákladními jízdními koly.

Jak naznačují průzkumy, trvalý populační růst již není provázen lineárním růstem počtu osobních aut ve městě. Kumulovaný podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na přepravě činí 61 % a podle očekávání by během další evaluace v roce 2020 měl dosáhnout až 63 %. Přitom původní cíl, stanovený v SUMP, byl 58 %. Počet uživatelů aut v systému carsharing se v letech 2013-2017 zvýšil o 80 % a počet sdílených aut o 62 %.

Jak ale naznačují průzkumy z českých měst, naše plány začínají v daleko veselejších číslech. například v Olomouci kumulovaný podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na přepravě činí 70 % !!!

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Drážďany - prezentace

sump2019_dresden.pdf (2.3 MB)
Aktuality