Co má společného Stuttgart a Uherské Hradiště?

05. 09. 2019

Stuttgart s přibližně 600 tisíci obyvatel je hlavním městem Bádenska-Württemberska a centrem stuttgartského regionu s 2,7 miliony obyvatel a 1 milionem pracovních míst. Jde o nejsilnější region Evropy v oblasti automobilového průmyslu exportu i strojírenství. Poptávka po mobilitě, kterou tato značná ekonomická síla generuje, vyvolává obrovský tlak na dopravní infrastrukturu ve městě. Proto se město rozhodlo připravit ambiciózní strategii na podporu a propagaci udržitelné mobility na svém území. 

Uherské Hradiště s přibližně 25 tisíci obyvatel je odedávna přirozeným středem Slovácka - regionu proslulého svébytným folklórem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem, překrásnými kroji a řadou zachovalých lidových tradic. Proto se město rozhodlo připravit ambiciózní strategii na podporu a propagaci udržitelné mobility na svém území. 

Tím podobnost končí, neboť opravdu nelze porovnávat Stuttgart a Uherské Hradiště.

Ale i přesto, zkusme dále hledat společné jmenovatele, aspoň některé.

  1. Stuttgart i Uherské Hradiště realizují plány podle evropských a národních doporučení pro zpracování SUMP. Takže i Uherské Hrdaiště by si mělo stanovit scénáře a nechat si zpracovat složité a drahé dopravní modely.  Není to nesmysl?
  2. Stuttgart i Uherské Hradiště mají problémy s dopravou, ale obyvatelé Uherského Hradiště o tom ale stále neví. Pro ně je zásadní problém především parkování. Možná by si měli uvědomit, že si ho de facto dělají sami. Zatímco intenzita automobilové dopravy příliš na komunikacích neroste, tak stuteň automobilizace naproti tomu roste výrazně, neboli mají více a více aut. Takže auta stojí a zabírají prostor a lidé si stěžují, že nemají kde zaparkovat. Dnes 5. 9. 2019 jsme měli možnost se účastnit Řídící rady pro zpracování SUMP Uherské Hradiště a přesně tyto informace tam byly mimo jiné prezentovány. jako příklad zveřejňujeme obrázek stupně automobilizace.
  3. Bude to znít troufale, ale jak Stuttgart, tak i Uherské Hradiště mají velmi dobré strategické plány, které řeší problém s dopravou. Níže si můžete stáhnout strategii města Uherské Hradiště a všem vřele doporučujeme nastudovat kapitolu DOPRAVA, podle které bude realizována i návrhová část SUMP Uherské Hradiiště. Neboli každé město řeší problém ve svém kontextu.

Možná by se našla ještě nějaká podobnost, ale otočme list. Mezi Stuttgartem a Uherským Hradištěm je také mimo jiné jeden podstatný rozdíl. V Německu a ve Stuttgartu se vede už dlouhou dobu celospolečenská diskuse o omezování automobilivé dopravy, u nás v České republice je to zatím tabu téma. Zkuste najít město, které by povzbuzovalo své obyvatele, aby nevlastnilo tolik aut, ale aby spíše je sdílelo, aby firmy začaly více přemýšlet o firemních plánech mobility, atd., atd.

A závěrem pár informací ke Stuttgartu. T5eba nějaká jejich aktivita se dá uplatnit i u nás. Zdroj je opět časopis POLIS (Thinking cities 12/2019)

Hlavním cílem je zlepšit kvalitu života obyvatel. Na základě již existujících plánů a metodik, jako jsou územní plán města, plán na snížení hluku, plán pro místní veřejnou dopravu nebo Koncepce rozvoje dopravy 2030, byl vytvořen Akční plán udržitelné mobility. Akční plán definuje oblasti, v nichž je třeba jednat, a opatření, která je třeba podniknout, a seřazuje je podle priorit. Strategie kombinuje nástroje územního plánování s dopravním plánováním a infrastrukturální politikou. Dlouhodobým cílem je zvýšit kvalitu života ve městě. K tomu má dojít prostřednictvím omezení motorové dopravy, redukce nečistot v ovzduší a přerozdělení veřejného prostoru tak, aby město bylo přátelské k člověku, ke všem lidem. Součástí strategie je celá řada opatření a projektů ze všech oborů, které souvisejí s mobilitou, včetně aktivní dopravy (pěší a cyklistické), veřejné dopravy, sdílení, logistiky a intermodality. Každé dva roky provádí příslušné úřady evaluaci a aktualizaci, kterou následně prezentují radě města.

Ovzduší ve městě je především kvůli nadměrné motorové dopravě plné toxických látek, včetně oxidů dusíku a polétavého prachu.

Na některých místech míra znečištění značně překračuje limity stanovené EU. Kvalitu ovzduší ovlivňuje i náročná topografie města, ležícího v kotlině, kde je snížená cirkulace vzduchu.

Město již v tomto ohledu realizovalo celou řadu opatření, díky nimž došlo ke snížení množství převážně polétavého prachu, oxidy dusíku však stále výrazně překračují stanovené limity. Vzhledem k tomu, že oxid dusičitý vypouštějí do ovzduší převážně auta s dieselovým motorem, byla spolková země Bádensko-Würtenbersko (která má právní kompetence v oblasti čistoty ovzduší) nucena zakázat vjezd těchto vozidel do Stuttgartu (vozidla s emisní normou 4/IV a nižší). Toto omezení je uvedeno ve třetí aktualizaci Programu pro čistotu ovzduší v regionu Stuttgart.

Součástí programu pro čistší ovzduší ve Stuttgartu je i zákaz vjezdu pro auta s dieselovým motorem, vysvětluje Simon Haug.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Strategie města

UH_cely_dokument_web.pdf (1.2 MB)
Aktuality